About Us / Hakkımızda

The purposes of the Association of Software and Cyber ​​Security:

1- To make research for the activation and development of its activities,

2- To organize training activities such as courses, seminars, symposiums, conferences, and panels,

3- To obtain all kinds of information, documents, and publications necessary for the realization of the purpose, to establish a documentation center, to publish publications such as newspapers, magazines, books, and bulletins in line with its objectives, in order to announce its work,

4-To provide a healthy working environment for the realization of the purpose, to provide all kinds of technical tools and equipment, fixtures, and stationery,

5-To carry out fundraising activities and to accept donations from within the country and abroad, provided that the necessary permissions are obtained,

6- Establishing and operating economic, commercial, and industrial enterprises to provide the revenues needed for the realization of the purpose of the regulation,

7- Opening clubs, establishing social and cultural facilities, and furnishing them so that its members can benefit and spend their spare time,

8- To organize meetings, concerts, balls, theatre, exhibitions, sports, excursions, and entertaining activities, etc. to develop and maintain human relations among its members and to enable its members to benefit from such activities,

9- Buying, selling, renting, leasing movable and immovable property needed for the activities of the Association and establishing real rights on immovables,

10- If necessary, to establish a foundation, to establish a federation, or to join an established federation in the country and abroad, if necessary, to establish facilities that associations can establish by obtaining the necessary permission,

11-To carry out international activities, to be a member of associations or organizations abroad, and to cooperate or cooperate with these organizations,

12- If deemed necessary for the realization of the purpose, without prejudice to the provisions of Law No. 5072 on the Relationship of Associations and Foundations with Public Institutions and Organizations, to carry out joint projects with public institutions and organizations in their field of duty,

13- Establishing a fund to meet the essential needs such as food, clothing, other goods and services, and short-term credit needs of the members of the association,

14-To open representative offices in some other cities if needed,

15- Establishing platforms to realize a common purpose with other associations or foundations, unions, and similar non-governmental organizations in areas related to the purpose of the association and not prohibited by law.

Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğinin amaçları:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.